2012. május 18., péntek

Jászkun Munkás, 2012. április


Örök hálával gondolunk a szovjet hősökre, akik életüket adták hazánk felszabadításáért!


EGY ÍGÉRETES KEZDEMÉNYEZÉS BUKÁSA

Igazán még meg sem alakult a Baloldali Kerekasztal (Baka), má­ris bomlásnak indult. A jelzője is hamis: "baloldali". A Mesterházy Attila vezette MSZP és a Gyurcsány Ferenc által fémjelzett De­mokratikus Koalíció (DK) nem baloldali, hanem olyan párt, mely a jobboldal baloldalán áll, tehát a politikai palettán valójában a jobb­középen foglal helyet.
A Baka életre hívását Schmuck Andor kezdeményezte, azzal a szándékkal, hogy létrehozza azt az akcióegységet, mely útját áll­hatja a Fidesz "autoriter" politi­kájának, és 2014-es választáso­kon képes lesz megbuktatni Orbá­nokat. Potenciális tagok voltak a Kapolyi-Schmuck féle Magyar­országi Szociáldemokrata Párt, a Vajnai Attila vezette Munkáspárt 2006, a Thürmer Gyula elnöksége alatt működő Magyar Kommunista Munkáspárt (MKMP), a Trasciatti Attila által irányított Zöld Baloldal. Az előkészítő tárgyalásokra meghívót kapott Mesterházy (MSZP) és Gyurcsány Ferenc (DK). Mesterházyék, Balogh And­rás magánszáma után végül is elhatárolódtak a Bakában való részvételtől, mondván: olyan pártokkal nem kívánnak együtt­működni, melyek elutasítják a demokráciát és az Európai Uniót.
Az MSZP állásfoglalása elle­hetetleníti a Baka tevékenységét. Ezt látva, a Magyar Kommunista Munkáspárt vezetése is a távol­maradás mellett döntött, mert a "maradék" nem képvisel olyan erőt, mely önmagában képes len­ne gyökeresen változtatni a jelen­legi viszonyokon.
Mesterházyék érvelésével nem lehet egyetérteni. Igaz, az MKMP szembenáll a tőkés rendszerrel, nem híve a polgári demokráciá­nak, de ma nem az a kérdés, hogy kapitalizmus, vagy szocializmus, hanem demokrácia, vagy az autoritárius hatalom valamely formája. 1935 után nemcsak azok a pártok hozták létre a népfrontot, melyek mindenben egyetértettek, hanem olyan szervezetek, melyek az összefogás alapvető céljaival azo­nosulni tudtak.
Az MSZP szektás merevségé­vel kockára teszi a Fidesz leváltá­sának, a Jobbik előretörése megakadályozásának esélyeit. Túlbe­csülik Mesterházyék pártjuk erejét, ha azt hiszik, hogy 2014-re olyan erővé válnak, mely akár egyedül is képes hatalomra jutni. Egyéb­ként sem az a cél, hogy az MSZP akarata és kívánsága szerint cse­lekedjen az összefogás, hanem hogy azon többség vágyát telje­sítse, mely elviselhetetlennek tart­ja a kialakulóban lévő önkényt, a mélyülő szegénységet és kizsák­mányolást.
Ez a törekvés nem megy az MSZP, de a Magyar Kommunista Munkáspárt nélkül sem.
Hegedűs Sándor
***
Megkülönböztetett tisztelettel gratulálunk DR. HEGEDŰS SÁNDORNAK, újságunk állandó és színvonalas cikk írójának 88. születésnapja alkalmából.
A Jászkun Munkás valamennyi olvasója nevében

József Attila születésnapjára: Néppel a népért

A történelem mindig ingoványos talaján a világban a legbiztonsá­gosabb tájékozódási pont minden időben az adott kor valósága. Lenin szerint - "a konkrét helyzet konkrét elemzése"- vagyis a min­denkori valóság. Még az elméleti kérdésekben járatlan emberek is rátalálhatnak a történelmi haladás útjára, ha a valóság ismeretében helyes következtetéseket vonnak le.
Ugyanígy a legképzettebb ideoló­gusok letérhetnek erről az útról, ha elszakadnak a társadalmi élet valós tényeitől. József Attila korá­nak szellemi fölindulásában kü­lönböző erők feszültek szembe. A húszas években léptek színre a népi írók is.
Móricz Zsigmond, Nagy Endre. Ebbe a történeti vonalban lett Ady után József Attila költészete a magyar líra kiemelkedő csúcsa a világirodalomban is. Indulását már gyermekkorától meghatározza mostoha sorsa, sokszor a keser­ves koplalások. A szegedi egye­temtől egy verse miatt - Tiszta szívvel- eltanácsolták, tanári ka­tedrát soha nem kapott. Ekkor írta: "Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani". Hivatástudata diákkorától fogva élt benne. Bekapcsolódik a munkás­mozgalomba Singer-Wolfner gyári sejthez tartozott. Illegális szemi­náriumokon előad, röplapokat fogalmaz.
Költői tehetsége éppen ennek a kapcsolatnak a hatására bonta­kozik ki igazán.1930-ban még az MKP tagja is lett. ..."Közeledik az én időm ha már ennyi a kín világot vált valóra - és nem csalódom - minden szervem óra, mely csillagokhoz igazítva, jár... "írja élete utolsó évében, ami­kor a frakciókra szakadt mozga­lomból kiszorítva, saját osztálya cserben hagyta. Őrlődve, nyomo­rogva, magára hagyottan utolsó útjára elindul a szárszói állomásra a tehervonat kerekei alá. Nem talált szavait értő társakra, barátai elhúzódtak mellőle, az asszonyok felé nyújtott keze sem­mibe markolt. Megtapasztalta a válság, a szorongás, a magányos­ság minden változatát. Lehet ő magányos, érezhette, hogy szá­mára minden mindegy? A mai posztkommunista világban is akadnak olyan élethelyzetek, hogy magányosnak érezzük magunkat.
Balla Imréné

ÖSSZEFOGÁS

Sajnos az élet úgy alakult, hogy a szélsőjobboldal és az új nácik menetelése ellen össze kell fogni, mert a rasszista, antiszemita eszmék, a fasizmus előszobáját jelentik és ez nagyon veszélyes. Az én korosztályom igaz, hogy gyerekként egyszer már átélt egy összefogást a fasizmus ellen. A veszély nem olyan nagy, mint a második világháború előtt volt. Az adott történelmi körülmények kö­zött különböző világnézeti embe­rek egységben kovácsolódtak. Gondoljunk például a háború­ellenes nagy létszámú tüntetésre a Petőfi szobornál, vagy a Nép­szava 1944. évi karácsonyi számára, amelyben Bajcsy-Zsilinszky Endre, Szegfű Gyula, Móricz Zsigmond együtt szerepeltek a kommunista Kállai Gyulával, és több vezető értelmiségiekkel, hogy a szembeállásukat kifejez­zék a fasizmus ellen. Ez nem volt sikeres, mert a hitleri Németország, amely a magyar politikára hatással volt és a Hort­hy korszak 25 évének az előz­ménye az antiszemita és rasszista politikája tette hatástalanná az összefogást. Ma még nincs ilyen külső vagy belső politikai erő, de a csírái már itt vannak. Véleményem szerint a mai társa­dalmi körülmények segítik a szél­sőjobboldal előretörését. A de­mokrácia a jogállam, a szólás és sajtószabadság korlátozása a gyűlöletkeltés, a társadalom ketté szakítása, a nyomor, a kilátás­talan élet, a félelem az antisze­mita és a rasszista eszmék ter­jedésének kedvez. Vannak jelei a veszélynek, gondoljunk a Job­bik kijelentéseire, az Európai zászló égetésre, az Új Színház igazgatói kinevezésére, az újnácik menetelésére a Várban. Mi átéltük a zsidóüldözést, mi lát­tuk a sárga csillagot viselő felnőt­teket, gyerekeket, nekem is volt ilyen osztálytársam, ezért mi érzékenyebbek vagyunk a jelen­ségre és féltjük az embereket. Ezért kell összefogni a ránk lesel­kedő veszély ellen, félretéve a nézetkülönbségeket. Most még nem késő!
Horváth Sándor

Ötvenhatról őszintén

Az elmúlt év őszén is hatásos visszaemlékezéseket hallhattunk, meg­hökkentő elemzéseket olvashattunk az 1956-os események évfordulóján. Ünnepi műsorokat láttunk a televí­zióban, néhány újság pedig ünnepi számmal emlékezett az ötvenöt esz­tendővel ezelőtti tragikus őszre. A szerzők és visszaemlékezők némelyi­ke ezúttal sem mulasztotta el fölem­líteni, hogy a honi szocializmus (sze­rintük kommunizmus) bukása '56-ra vezethető vissza. Míg mások az or­szág imponáló örömünnepeként ap­osztrofálták a korabeli fegyveres felkelés epizódjait.
Az efféle okfejtéseket, noha évről évre hangoztatták, kár lenne tagadni, hogy mindmáig tudathasadásosan fogadták az emberek. A korabeli tör­ténetekről ugyanis másként véleked­nek ma is a budapesti pártház még életben lévő ostromlói, s másként a lámpavasakra felfüggesztett, illetve a lincselések közepette szívünktől ne­tán "megszabadított", vagy a nyugati határszakaszokon szolgálatteljesítés közben lelövöldözött határőrök hoz­zátartozói. Sőt az avatatlanok tömegeinek véleményei is jócskán meg­oszlóak.
Némely lapbéli megállapításra kü­lön célszerű reflektálni. Egyik mé­dium vezércikkében ezt olvastam: "...a forradalom vezetői egy füg­getlen, demokratikus, semleges, de szocialista Magyarországot szerettek volna teremteni". Másutt ez tűnt szembe: "... ha Gerő és Andropov nem kényszerítik ki a szovjet csapatok beavatkozását a magyar események­be, sok minden másképpen történik". Bár a történelem nem szokta föltenni a "mi lett volna, ha ? " kérdést, az idézettek ellentmondásos volta felett nem illik csak úgy napirendre térni.
Akik az 1990-es rendszerváltást 1956 céljai megvalósulásának tekintik, ugyan miért hallgatják el, hogy az immáron 21 év előtti politikai for­dulattal ebben az országban a többség által nem óhajtott vadtőkés rendszer jött létre a beharangozott demok­ratikus szocializmus helyett. Meg aztán: Magyarország újdonsült hatalomgyakorlói mi végre tagadták meg '56-ban és a rendszerváltást megelőzően maguk is hirdetett függetlenség- és semlegesség eszmé­nyeit? Miért váltak a NATO-csatla­kozás megszállott híveivé?
A szovjet haderők 1956-os be­avatkozásának elmaradása esetén vélhetőleg sok minden másképpen alakul. Ha feltételezzük, hogy a pol­gárinak titulált társadalmi alakulat, tehát a mai kapitalizmus jön létre, aligha lett volna a magyar lakos­ságnak néhány - alkotásokban gazdag - évtizede, melyek eredményeivel az egész földkerekség elismerését vívta ki.
Ezerkilencszázötvenhatban "füg­getlen, demokratikus, semleges szo­cialista Magyarország" kilátásba helyezésének szólama volt a csalétek: 1989-ben pedig "demokratikus szo­cializmus, szociális piacgazdaság" modelljére hivatkozás. Evidensnek tűnik feltételeznünk, ha az '56-os felkelés győz Magyarországon már akkor tőkés állami berendezkedés keletkezik, mint ahogy az 1956 céljait beteljesítő 1990-es változások esetében történt. Így tehát - imponál vagy nem némelyeknek - valószínűsítem, hogy a magyarok többsége hálával emlékezik vissza a dolgok korabeli alakulását követő történelmi idő­szakra, a Kádár János vezette ember­központú társadalmi formációra.
Dr. Südi Bertalan

ÉVFORDULÓRA

(Aktuális szöveg egy ismert dallamhoz)

Kádár János észrevette,
Nyomorog a regimentje:
Hogyha üzenetét küldi,
Küzdelemre kell készülni.
Jöjj el ismét szabadságunk,
Rád vár a magyar.

Hull az eső Pest-Budára,
Kádár János sírhalmára:
Ahány cseppje hull reája,
Annyi magyar kívánsága:
Jöjj el ismét szabadságunk,
Rád vár a magyar.

Gazdagok és prolinyúzók,
A szegények bőrén hízók,
Míg Kádár volt a vezérünk,
Mostaninál jobban éltünk.
Jöjj el ismét szabadságunk,
Rád vár a magyar.

Proletársors addig marad,
Míg tengetni hagyod magad.
Ha majd lerázod a láncod,
Visszanyered méltóságod.
Jöjj el ismét szabadságunk,
Rád vár a magyar.

Kádár János észrevette,
Nyomorog a regimentje:
Hogyha üzenetét küldi,
Küzdelemre kell készülni.
Jöjj el ismét szabadságunk,
Rád vár a magyar.
Südi Bertalan

HÍREK

- Március 21-én a Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulóján koszorút helyeztünk el a Munkás Újság Kossuth téri emléktáblájánál. Beszédet mon­dott: Donkó Jolán elvtársnő.
* * *
- Április 4-én 15 órakor a teme­tőben megemlékezünk hazánk fel­szabadulásának napján és koszorút helyezünk el a szovjet emlékműnél, valamint a II. világháborúban elesett magyar katonák sírjánál.
* * *
- Május elsején a Tiszaligetben vár­juk elvtársainkat és ismerőseinket sát­runknál. Ebédelési lehetőség lesz.
* * *
- Túrkevén június 9-én kispályás MUNKÁS KUPA labdarúgó mérkő­zésre kerül sor. Érdeklődni és jelent­kezni: Csajbók Ferencnél, az örökös szervezőnél máris lehet: 06-56/361-929-es telefonszámon.
* * *
Kádár János születésének 100. év­fordulójára május 26-án emléke­zünk a párt országos központjában, majd a sírjánál a Fiumei úti temetőben.
* * *
- Ruhagyűjtést indítunk április 1-e és május 31-e között. Elsősorban tava­szi, nyári ruhákra számítunk.
* * *
- József Attila szobornál április 11-én 15.30 órakor megemlékezünk költőnk születése napjáról. Várjuk az érdeklődőket.
* * *
- Megyénk kisebb-nagyobb telepü­lésein az első félévben, főleg piaci napokon pártunk helyi és megyei ve­zetősége részvételével szórólapozást tartunk és terjesztjük a Szabadság újságunkat is.

GONDOLATOK

Hazánk jelenleg olyan helyzetben van, hogy az események csak még rosszabb állapotba visznek. Mert több 100 ezer ember számára végképp kilátástalan.
A kapitalizmus természete nem fog változni, mert ők profitot akarnak. így csak örökös kiszolgáltatásban lesz része a nép többségének. Hogy arról ne is szóljak, hogy a népbutítás in­tenzíven fejlődik. Hogy lehet az, hogy a tudomány képviselői ott vannak a Tudományos Akadémián és szerte az országban, és nem teszik szóvá, hogy változtasson a kormány az ifjúság nevelésének jelenlegi módszerén.
Miért engedik, hogy az egyház rá­telepedjen a gyerekek életére, már egész kicsi koruktól kezdve. A tudo­mány képviselőitől az elvárható, hogy a felnövekvő nemzedéket, a tudo­mány mai szintjének megfelelően oktassák. Mert szerintem túl sok időt pazarolnak olyan témákra, ami nem­hogy felvilágosítaná, de egyenesen a középkorba taszítja őket.
Valósággal megszállják az országot az egyházak és mind oktatni akar, miközben ők egymást a pokolba kívánják. Direkt butítják a népet, hogy nem tudja felismerni a szomorú sorsá­nak magyarázatát.
Dudás György

Nem értem a mostani helyzetet

A mostani helyzetet magyarázza meg valaki. Sehogy sem értem. Orbán KISZ-titkár volt, az édesapja független párttitkár és a Fideszen belül is találhatók a múlt rendszer kiszolgálói, akkor mit akar a Lázár János? Ki ő, hol volt a múlt rend­szerben? A kormányfő ellen nagy tüntetések vannak, de őróla minden lepereg, nem bírja el a kritikát.
Meddig tűri ezt a szegénységbe taszított népünk. Sajnos gyenge lett a baloldal, mert hiszékeny népünk bedőlt Orbán Viktornak és most már megbánták. Erre mondják, hogy eső után köpönyeg. Remélem 2014-ben okosabban fognak szavazni és meg­nézik hová teszik az x-et, ha nem akkor viseljék a következményeket, de bízom népünk bölcsességében.
Garamszegi Jánosné

Blogarchívum