2017. április 12., szerda

Jászkun Munkás, 2017. március

Tisztelettel hajtunk fejet a márciusi forradalmi napok emlékére

Egy állampolgár véleménye

Megütközéssel hallgatom a hivatalban lévő magyar miniszterelnök beszédeit, s az ellenzéki or­szággyűlési képviselők különféle megnyilatkozásaira történő reagálá­sait, lekezelő, kioktató szólamait. Mintha a mindenhez jobban értő, mindent jobban tudó okoskodását hallanám. Szövegelései alkalmasint kétértelműek, olykor nehezen értel­mezhetőek. Persze a hűbéresei, a fenntartás nélküli szekértolói, a kor­rupciókkal haszonszerzők és hason­lók, mégha nem is értik, de majmolják diktátorhajlamú főnöküket. Következésképp mosolyognak és hűségesen bókolgatnak demagóg okfejtésein. Még akkor is, ha főnökük alkalmasint olyan társadalmi rendszerről áradozik, mely jól is­mert és unalmas a legtöbb ember számára. Beszédeit szakpolitikusok, elemzők, szociológusok írás­ban, televíziós adásokban elemez­getik, s igyekeznek érthetővé tenni, aktualizálni. Ám demagóg frázisait csak nehezen tudják újszerűvé ten­ni. Mert miféle új elem lehetne a „munkaalapú társadalom?” Tud­tommal egyetlen társadalmat sem lehet fenntartani munka nélkül. Ezt az előző társadalmi rendszerben is szem előtt tartották. Közveszélyes­nek tartották és büntették a munka­kerülőket.
A szocialista rendszer viszont na­gyot vétett azzal, hogy kitaníttatta a rendszerváltoztató társaság elitjét. A magyar nép ma ennek kénytelen viselni az ódiumát. „El kell utasítani a liberális szellemiséget, fel kell hagyni a szocialista eszmeiséggel, a demokráciával” – harsogta a diktátor frázispufogtató. A jövő szem­pontjából ez katasztrófa lenne. Kö­vetendőnek tartani Kínát, Török­országot, Oroszországot? Az egykori jutasi ősmestereket pedig pél­daképnek tekinteni – baromság.
Amiről viszont a miniszterelnök szemérmesen hallgatott: a talpnyalóknak kiosztott állami földek, a trafikrendszer mutyija, a Habony Árpád birtokolta médiabirodalom megalapítása, a teljes közszolgálati média bekebelezése. A Fidesz tár­saságról sem adott számot olyan törekvések kapcsán, hogy mindent maga alá söpör, amiben pénz van, hogy ügyködéseit a lopás, a korrup­ció mozgatja. Ezeken túlmenően a fontosabb országos hatáskörű szer­veket is a saját törekvéseihez iga­zítja. Akik pedig e törekvéseket kifogásolják, karaktergyilkosság elé néznek. Mindezekkel kapcsolatban ki kell mondanunk végre: Orbán gondolkodása, törekvései, tettei fikarcnyit sem képviselik a ma­gyarok érdekeit. Ha a magyar választók mielőbb nem adnak túl rajta, kiépít magának egy olyan egypártrendszert, ami klasszikus diktátori szereppel ruházza majd fel.
Megnyilatkozásai közben meg­figyelhető, hogy alapvető személyiségjegyei mennyire torzak. Fe­szült, agresszív, konfliktusos, min­dig támadó, föl-fölcsattanó, paranoid, időnként dühkitörésekben fel­lobbanó személyiség, amelyben az érzelmi rezonanciának nagyon kevés megnyilvánulása akad. Farkasnevetésű mini Ducénak is nevezték, nagyon találóan. Már a megjelené­sében észleltek bizonyos fokú bru­talitást. Emellett kőkemény hatalmi játékos, akit semmi más, csak maga a hatalom érdekel.
Kozmetikázott statisztikával lehet a tömegeket ámulatba ejteni. Az efféle megoldás azonban csak átmenetileg lehet hatásos. Nem ár­tana évenként azok névsorát ismer­tetni a lakossággal, akik éhen haltak, netán megfagytak a mind többeket sújtó nélkülözés, nyomor következtében.
Dr. Südi Bertalan

Orbán Viktor és a „tiszta” nemzet elmélete

Orbán Viktor régi-új elmélettel örvendeztette meg a hazai közvéleményt. Ezúttal a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján fejtette ki régi-új elméletét, miszerint meg kell őrizni hazánk etnikai homogenitását. Ez a nacionalista teória súlyos veszélyeket hordoz magában, ha nemcsak retorikai fogás­ról van szó, hanem a gyakorlatba átültetendő programról. Országunkban adott a nemzetiségi térkép, a túlsúlyt jelentő ma­gyarok mellett vannak németek, szlávok, cigányok, románok, zsidók, kínaiak. Mi lesz a sorsuk? Szegregáció (gettósítás), erő­szakos asszimiláció, kiüldözés, lemészárlás, másod-harmadrendű állampolgárok, rabszolgasorba kényszerített páriák? Esetleg visszaszállítják őket oda, ahonnan egykoron jöttek? Elképzelhető egy olyan visszafordított népvándorlás, amikor a romákat Indiába deportálnák? Vagy csak megtévesztő retorika? Az említett mód­szerek közül bármelyik megbontja a nemzeti egységet. Egy ilyen embertelen elképzelést ma már nem lehetne realizálni.
Valamikor azt hittem, nálunk semmiféle jobboldali fordulat nem történhet, mert őrt áll az Európai Unió. Ma már tartok attól, hogy amennyiben az EU kísérletet tenne arra, hogy az illiberalizmus terveit fékezzék, Orbán angol módra robbantana. Addig agitált az EU magyarellenes politikája ellen, amíg a magyarság első számú közellenségévé lépett elő.
A bevándorlókkal szembeni gyűlöletkeltés hovatovább az itthoni nemzetiségeikkel szemben is bizalmatlanságot ébreszt. Ez jól jön egy olyan országban, ahol a helyzet romlása mind­inkább tendenciává vált. Annál is inkább, mert ennek hazánkban mély történelmi gyökerei vannak, mi lenne a magyar kultúra sorsa, ha megtagadnók Petőfitől, Liszt Ferenctől, Munkácsy Mihálytól, Molnár Ferenctől, Neumann Jánostól, Erkeltől magyarságát? Óvakodjunk attól, hogy a beteges fantazmagóriát segítsük állami programmá emelni!
Erre a veszélyre már István királyunk intelmeiben felhívta a figyelmet. A helyzet az idők múlásával, no meg az uralkodó osztályok tudatos nacionalizmusával csak romlott. Az „oszd meg és uralkodj” bevált gyakorlattá vált, része lett a konzervatív politikának.
Hogyan fogja elválasztani Orbán a „konkolyt a búzától”? Ki a magyar? Aki annak valja magát bírja nyelvünket, ismeri történelmünket, szokásainkat, törvényeinket? Esetleg félreérthetetlen külső jegyei vannak? Cigány-e az a roma, aki már nem beszéli a cigány nyelvet, a zsidók zöme nálunk nem beszéli a jiddis, vagy héber nyelvet, a helyi németek (svábok) nagy része nem tud németül.
Egyébként a kapitalizmus szülte modern népvándorlás korá­ban homogén népről beszélni anakronizmus. A mi történelmünk is ezt támasztja alá.
Hegedűs Sándor

DR. SÜDI BERTALAN: KOMMUNISTA BÍRÁLAT

(Radnóti Miklós „Töredék” című 6. eclogája után szabadon)

Olyan hazában élek én,
Ahol virágon könny a harmat,
S beígért Kánaán helyett
Sok százezer sínylődő jajgat.

Olyan hazában élek én,
Ahol élő fákban rág a szú,
S embersorsokat őrli
Az eszme szította háború.

Olyan hazában élek én,
Ahol kókadt a virágos rét,
Mert bűzös posvány táplálja
Vízre szomjas, tikkadt gyökerét.

Olyan hazában élek én,
Ahol az eb gazdáját marja,
Remélt szabadságból a nép
Csak az üres fecsegést hallja.

Olyan hazában élek én,
Ahol bárányt színlelt a farkas,
S préda-közeiben feléledt
Ősi vadösztöne: az aljas.

Olyan hazában élek én,
Ahol sikké vált a gyűlölet:
Gazok szórnak igazakra
Ásatag szándékkal kénkövet.

Olyan hazában élek én,
Ahol vak világtalant vezet,
S szívszaggató keserűség
A tömegnyomorral fog kezet.

Olyan hazában élek én,
Ahol nemest silány uralja,
Sok tollasodott naplopó
A jólét ódáját szavalja.

Olyan hazában élek én,
Mely torz ideáktól kárhozik,
S panamázók sokasága
Mammon templomában áldozik.

LOPAKODÓ VESZEDELEM!

Gyermekként éltem meg, hogy a doktor bácsinak és a feleségének a ruháján láttam a sárga csillagot. Nem értettem miért kellett nekik azt felvarrni, ezért figyelem­mel kísértem a felnőttek ez irányú beszélgetését. Lassan aztán felfogtam, hogy mi történik.
Hitler nem a semmiből került elő és lett a második világháború kirobbantója. 1933-ban a német parlament képviselőinek kétharmada elfogadta a felhatalmazási törvényt, amivel átadták a hatalmat a Hitler-kormánynak, így törvényes úton szüntették meg az alkotmányt és vezették be a náci diktatúrát.
A Fidesz-kormány működését figyelve hasonló folya­matot élünk át. Gondoljunk arra, hogy a migránsügy kapcsán tejhatalmat akartak megszavaztatni a parla­menttel, hogy veszély esetén rendkívüli intézkedéseket hozhassanak. A folyamat része a jogállam lebontása, a média teljes körű elfoglalása, a sajtószabadság korláto­zása, az újságírók öncenzúrára való ráhatása, napi lapok felszámolása. Azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább a Jobbiktól átvett szólamok jobbra tolják a kormányt, már önmaguk felett is elvesztik az ellenőrzést.
Diktatórikus vonások uralják a politikájukat. Sajnos az országban az elszegényedés a kilátástalan helyzet, a gyűlöletkeltés táptalaja a rasszizmusnak. Másfélmillió ember van minimálbéren bejelentve, ők időskorukban nyomorban fognak élni. Ötszázezer gyereknek a szülők nem tudják kifizetni a menzát, megvenni a tankönyvet, több százezren nyomorognak közmunkásként kilátás­talan helyzetben! A társadalomban lezajló folyamat táp­talaja a fasiszta eszméknek, ezért figyelni kell a lopakodó veszedelemre!
Mi, akik átéltük a második világháborút, 1956-ot, tudjuk, hogy a kilátástalan helyzetben kerülő tömeg egy pillanat alatt megfékezhetetlen áradat lehet, és akkor nem érdekli se Isten, se ember: tör, zúz, rabol, gyilkol, mert ilyen a tömeg lélektana. Ez történt 1956-ban is. A hatalom veszélyes útra tévedt, ezért a felelősség őket terheli. A nép haragja őket fogja a történelem színpadáról lesö­pörni, vér vagy vértelen forradalommal.
„A valóság mint megrepedt cserép, nem tart már formát, és csak arra vár, hogy a szétdobhassa rossz szilánkjait”, írta Radnóti Miklós 1944-ben néhány nappal Magyarország náci német megszállása után. Mi, akik átéltük, tudjuk, mennyi fájdalmat okozott. Sajnos mégis úgy tűnik, nem okult belőle az emberiség. Vigyázzatok, emberek! A szabadságot csak egy vékony vonal választja el a szol­gaságtól.
Horváth Sándor

Munkáspárt: baloldali és nemzeti
LEHETŐSÉGET MINDENKINEK A NORMÁLIS ÉLETRE!

KÖVETELD VELÜNK!

200 ezer forintos adómentes minimálbért!
13. havi nyugdíjat!
Életfogytiglani börtönt a korrupciós bűncselekményekért!
Kötelezően egyetlen migránst se Magyarországra!
Megbízható, ingyenes, várólista nélküli orvosi ellátást!
Iskolakötelezettség 18 éves korig!

Mindenki a választásokra készül

Az ország egy évvel a választás előtt már a felkészülés lázában él. Új párt alakult, ami tovább rontja azt az esélyt, hogy az úgynevezett baloldali pártok összefogjanak. Mindegyik tudja, hogy egyedül nem győzhet. Saját magát tartja olyan erősnek, hogy övé legyen a meghatározó szerep. Ez nem így van. Ez bonyolítja a dolgokat, amit inkább egyszerűsíteni kellene.
A jelenlegi nemzetközi helyzet is terhes az indulatoktól, miközben az emberiség többsége békét akar. Ezért szeretném, ha hozzáértő emberek döntenének sorsunkról.
A kapitalizmust akaró kormányok és pártok a világ békét kockáztatják. Mindig fordulatról beszélnek, mégis egyre rosszabb lesz. Ha az ordító igazságtalanság nem tűnik el, akkor valóban háború várható. Azt, hogy mindenkinek jusson a jóból, ne legyenek aránytalan különbségek az emberek, a családok között, csak a közösségi társadalomban lehet megvalósítani.
Mi, a Munkáspárt, ezt akarjuk. Ezért dolgozunk nap mint nap, és indulunk a jövő évi választásokon.
Dudás György

Szeretettel köszöntjük minden kedves olvasónkat a nemzetközi nőnap alkalmából

DR. SÜDI BERTALAN: A MÚLTRA EMLÉKEZEM

Szívemben sok szép tavasszal éledt mámor
Rózsakerti útjaim közben:
Míg kísérgetett a nyíllal célzó Ámor,
Sétáltam a harmatos völgyben.

Ámulva lestem a nyiladozó bimbó
Napra kacsingató szirmait,
Amint rászállván a legyező pillangó
Csalogatta rejtett titkait.

Ibolya, jácint, meg a hófehér rózsa
Gyakran leheltek rám illatot:
S míg madarak éneke kísért a dombra,
Sóvár lelkem mélyen hallgatott.

Fény övezett múltam néhány májusában
Felhőtlen örömtől ittasan:
Nem bánkódtam, mert a barkák évadjában
Sok-sok szépségnek korlátja van.

Sejtettem: vég suhant ősz meg tavasz közé,
Időnélküliség vár reám,
S ha szemfödél simul kövült arcom fölé,
Költöznöm kell Charon ladikján.

Mégsem gyötrődöm az élet elmúlásán,
Hogy elér hozzám a sír szava:
E földi létem legvégső állomásán
Sem ijeszt az örök tél hava.

Csak egy bántott folyvást, még ma is bánt nagyon,
(Fájdalom temérdek pillanat),
Hogy kínokkal megszenvedett minden dalom
Elpihen velem a föld alatt.

Hogy agyvelőm alkotott, de mindhiába,
Hisz’ legtöbb munkám csak szómocsár,
Melyek lényege félnótás álmodása:
Mint kiégett puszta tar, sivár.

Míg gondolatok sora gyötört, égetett,
Másokat kímélt az értelem,
S fizetség gyanánt még annyit sem vélhetek,
Hogy túljuttat porló testemen.

HÍREK

• A februárban megtartott országos pártértekezleten felvettünk három új párttagot, akik közül egy fő 20 éves, egy fő 30 éves és egy fő 40 éves.
• Új vezetés Somogy megyében Farkasinszky Erika személyében.
• Szabolcs Szatmár megyében az elmúlt három évben eddig 18 helyen volt helyi önkormányzatoknál időközi választás. Mind a 18 helyen indultunk a Munkáspárt színeiben is, a jelöltállítás sikerrel járt, és több helyen kaptunk szavazatokat is. A közeljövőben várható újabb jelöltállítási feladat.
• Mi, a szolnokiak, március 7-én gyűjtöttünk Tolnanémediben aláírásokat.
• Férfitársaink a nőnap alkalmából országszerte köszöntötték a nőket a település legforgalmasabb helyén nőnapi lapot osztogatva.
• Március 14-én Szegeden, Szentesen, Hódmezővásárhelyen, Orosházán országos megemlékezést tartunk 1848. március 15. tiszteletére.
• Március 24-én megkoszorúzzuk a Tanácsköztársaság emlékére az emléktáblát Szolnokon.

• Március 25-én a kapitalizmus áldozataira emlékezünk.

Blogarchívum