2014. október 2., csütörtök

Turi Kristóf polgármesterjelölt: „Ingyenessé tenném a parkolást Szolnokon!”

A Munkáspárt fiatal politikusa állítja, a politikában a kishitűség végzetes hiba
Október 12-én helyhatósági választást tart az ország. Helyi önkormányzati képviselőkre, polgármesterekre, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselőkre szavazunk. Sorozatunkban a szolnoki polgármesterjelölteket mutatjuk be - ezúttal a Munkáspárt ál­tal indított Turi Kristóf volt az interjúalanyunk.
– Turi Kristóf, Turi Kristóf... ízlel­gethetjük hosszasan e nevet, ám a hazai, de még a szűkebb szolnoki politikai életben sem tűnik ismerősnek a nagy több­ség számára. Adódik a kérdés: ki az a Túri Kristóf?
– Közel tizenkilenc éve, azaz születésem óta Szolnokon élek. Itt jártam iskolába, a családom ás a barátaim miatt is ezer szállal kötődöm a városhoz. Korosztályom általános érdek­lődési körével szemben engem már évek óta a politika és an­nak tudománya foglalkoztat. A Munkáspárt ifjúsági szerve­zetét több külföldi eseményen is képviseltem mar, valamint a tavaszi országgyűlési választá­sokon is megmérettettem ma­gamat.
– Ugyan valóban vannak már egyre többen fiatalok a Munkás­párt tagjai között, ám az átlag választópolgár meg mindig egy ódivatú, „veterán” szervezetnek ítéli meg e baloldali platformot. Fiatalemberként Önhöz hogyan került közel ez a párt és annak szemlélete?
– Tréfás válasznak tűnhet, hogy kizárásos alapon, ám az én szemszögemből ez a színtiszta igazság. Számomra akár a libe­rális, akár a konzervatív ideoló­gia, akár gazdasági, akár szociá­lis témakörről van szó, egyaránt a gazdagokat képviseli. Azokat, akik számára megfelelő, hogy fennáll a társadalmi egyenlőtlen­ség, akik azt akarják, hogy a sze­gény szegény maradjon, a gaz­dag pedig gazdag. Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy az összes parlamenti pártnak az az érdeke, hogy a jelenlegi kizsákmányoló rendszer sokáig fennmaradjon. Én nem vagyok gazdag, ezért nem hiszem, hogy igazságos, ha néhány ember jólétéért milliók­nak kell nélkülözni, vagy akár meghalni is, ahogy az sem fair, hogy a világ javainak 95 száza­léka az emberiség legfeljebb 1 százalékának kezében összpon­tosul. E tekintetben a hazai vi­szonyok sem kedvezőek. Akár­hogy is nézzük, a társadalmi igazságtalanságok ellen idehaza ténylegesen csak ez az egyetlen magyarországi párt küzd. Így az­tán magától értetődő számomra, hogy munkáspárti színekben in­dulok a választásokon.
– És mi ösztönözte, hogy ne csu­pán képviselő-, hanem polgár­mesterjelöltként induljon?
– A város folyamatos leépülése motivált abban, hogy elinduljak a helyhatósági választásokon mint polgármesterjelölt. Látom, hogyan züllik le az egykor erős mezőgazdasági ipari város, és úgy vélem, a jelenlegi városve­zetés nem képes ezt a folyamatot megállítani, sőt, nem is akarja. Úgy érzem, megvan bennem az a határozottság, ami ahhoz kell, hogy Szolnok újra egy virágzó város lehessen!
- Mit gondol, ha megválasztják polgármesternek, de a közgyűlés összetétele ellenzéki lesz, mivel tudná programját elfogadtatni?
– Úgy vélem, a szolnokiak ki­lencven százalékát képviselem. Azokat, akiknek nem érte meg a rendszerváltás, akik nem tíz­milliós autókkal járnak haza a luxusvillájukba, hanem a buszon zötykölődnek addig, amíg haza nem érnek a sok esetben hitellel terhelt kis házukba, lakásukba. Akik nélkülöznek, akik nem ta­lálnak munkát, és azokat, akik­nek már fedél sincs a fejük fölött. Tulajdonképpen azokat, akiknek nem jó ez a jelenlegi rendszer. Programomat néhány szóban úgy foglalhatnánk össze, hogy a város bevételeinek növelésével párhuzamosan növelni akarom a lakosság életszínvonalát. Megvá­lasztásom esetén először három új adónemet vezetnék be, ezek a városi újarisztokráciát sújtanák. Egyszeri 40 százalékos vagyon­adót vetetnék ki a százmillió forint fölötti vagyonokra, éves in­gatlanadót a 40 millió forintnál értékesebb ingatlanokra, és lu­xusadót, például a 10 millió forint­nál értékesebb gépjárművekre, motorcsónakokra, vitorlásokra, egyéb luxusokra. Amennyiben lehetséges, a külföldi vállalkozá­sok iparűzési adó­ját is növelném.
Ugyanakkor in­gyenessé tenném a parkolást a vá­rosban. Ez lenne a pénzügyi alapja a város gazda­ságba való visszatérésének. Az első két évben a mezőgazdaság­ban kellene eredményeket elérni, földeket vásárolni, megművelni azokat, helyben feldolgozni és értékesíteni a termékeket, és a fo­lyamat minden szakaszát városi tulajdonban lévő cégeknek kel­lene végeznie. Több négyzetkilo­méternyi mezőgazdasági terület, saját malom és vágóhíd, több hentesüzlet, pékség. Nagy befektetés, de néhány év alatt megtérül, és több ezer új munkahelyet teremt, a város polgárainak pedig olcsó, jó kenyeret, pékárut, tejtermé­keket kínáltatnék. A következő években még gyógyszertárakat, legalább két-három benzinku­tat és egy utazási irodát kellene megnyitni, valamint újjáépíteni a cukorgyárat. Ami még fontos a programomban, hogy- az épít­kezéseket is városi tulajdonú cé­geknek kellene kivitelezni. Öt év alatt el kell érni, hogy egyetlen munkanélküli, hajléktalan, éhe­ző, létminimum alatt tengődő, létbizonytalanságban élő ember se legyen Szolnokon. Munkát, kenyeret, biztonságot, fedelet mindenkinek! Jól ismerem az iskolák problémáit, az egyik leg­fontosabb a droghasználat, ami manapság, tudtommal, két helyi elitgimnáziumban is jelen van. Igazi harcot szeretnék a kábító­szerek ellen, az iskolák falain be­lül és kívül egyaránt.
Ha ellenzéki lesz a testület, attól még nem kellene a város érdekében ho­zandó intézkedéseket akadályoznia, ha mégis ezt teszik, annak ellenére, hogy nem a saját vagy pártérdekeiket, hanem a választók érdekeit kel­lene képviselniük, akkor nép­szavazásokat kell kiírni, elvégre demokráciában élünk, ahol a népnek kellene uralkodnia! A politikában a kishitűség vég­zetes hiba. Nem szabad nega­tívan hozzáállni a dolgokhoz. Reménykedem benne, hogy hu­szonöt vészterhes esztendő után az emberek rájöttek, ki az, akitől semmi jóra nem számíthatnak, és arra, hogy csak egy tisztessé­ges, becsületes, tiszta lapokkal induló ember lehet képes jobbá tenni a szolnokiak életét.
Mészáros Géza
Turi Kristóf született: Szolnok, 1995. 12. 03.
ÁLTALÁNOS ISKOLÁI: Körösi Csorna Sándor Ált. Isk. és Belvárosi Ált. Isk.
KÖZÉPISKOLA: Varga Katalin Gimnázium
JELENLEGI TANULMÁNYA: Budapesti Corvinus Egyetem - nemzetközi tanulmányok, angol nyelven

Blogarchívum