2015. október 14., szerda

Jászkun Munkás, 2015. szeptember

NEMZETI TRAGÉDIA ELŐTT?

A közelmúltban legújabb kori, szélsőjobboldali vandálok - a „krisztianizmus” szellemében - feldúlták a tatabányai zsidó temetőt. Keresztényi tett!? A halottakat minden tételes és természeti vallási irányzat tiszteli. Aki ezt a parancsolatot nem tartja be, mit tart be hitük dogmáiból? Kiüresedik a szakrális tanítás? A sírrombolók hagytak maguk után egy szlogent, ami a Jobbik egyik programpontja lehet: „Holokauszt nem volt, hanem lesz!” Ebből következik, hogy a tettesek nem szórakozó, vásott kölykök voltak. hanem igen tudatosan képviselnek egy célkitűzést. A honi fasizmus nyomulásával együttjár az antiszemitizmus és cigányellenesség erősödése is. Egyenlőre virtuális szinten! A sírok meggyalázása már gyakorlattá vált, könyvégetés is előfordult. Mi jöhet ezután? A kérdés költői, hiszen ismerjük a múltból a jobboldali radikálisok forgatókönyveit. Az utódok mindig túl akarnak tenni elődeik teljesítményén. Minden a lehetőségeiken múlik, ez pedig kiszámíthatatlan. Ha a Fidesz számára a jobbikosok elviselhetetlenek lennének, megtalálná a módját annak, hogy törvényen kívül helyezze őket. Hogy nem teszi, azt sejteti: kritikus helyzetben szükség lehet még rájuk. (Lásd a weimari szindróma történetét!)
Természetesen nem hatásos „önmagában” az antiszemitizmus ellen harcolni. A demokráciát kell megvédeni minden demokráciaellenes jelenségtől. Aki bármely okból gyengíti a „népuralmat”, utat nyit a szélsőjobboldali törekvéseknek. Ebben konszenzusra kellene jutni a baloldalnak a mérsékelt jobboldallal. Ez közvetlen tennivaló, a távlati célok fenntartása mellett. Sőt, a mi esetünkben a kettő elválaszthatatlan. Nem lehet az 1935-ös stratégiát csak akkor alkalmazni, amikor már ég a ház.
Nemcsak Vonáék, hanem nekünk is elemeznünk kellene a Jobbik jelenlegi helyzetét. Enélkül antifasiszta stratégiánkat nem dolgozhatjuk ki. Választási kampányuk során előszeretettel hangoztatták azt a meggyőződésüket, miszerint 2014 az övék. Komolyan hitték, hogy ők lesznek a kormányváltók és erre a „küldetésükre” készültek is. Nagy csalódás volt számukra Orbánék bombasztikus győzelme, s ez nem kis elkeseredettséget váltott ki a tagság körében. Amikor annak idején Szálasiék konkrét és közeli győzelmet ígértek s reményeik nem teljesültek, megindult a nyilaskeresztes párt bomlása. A csalódott hungaristák nem tudtak újabb esztendőkre várni, amíg legálisan rávethetik magukat a zsidó vagyonra.
Az ország megszállása után (1944. március 19.) a szélsőjobboldaliak megerősödtek és konszolidálták helyzetüket. Láthatóvá vált számukra ugyanis az alagút vége. Lehetséges, hogy a jobbikosok türelmetlenségük és elkeseredettségük miatt dezertálni és szakadni fognak? A bomlás virágai radikalizálodtak, szaporodtak az utcai kilengések. Erre a kormányzatnak fel kell készülnie, de más erőkkel összefogva. Ez nem lehet pusztán hatósági és adminisztratív ügy. Nyilvánvaló, hogy Vonáék a parlamentben a lojális és konstruktív ellenzék képében tetszelegnek majd, de számítani kell arra, hogy illegális randalírozásra tüzelik pretoriánus alakulataikat. A helyzet ilyetén éleződése növeli pártunk felelősségét és fontosságát. Nagyon kedvezőtlen körülmények között ugyan, de komolyabban kellene venni a fiatalítás kérdését, mert ez egyre inkább kihat a jövőnkre. A tagság kiöregedése hovatovább impotenciánk veszélyét növeli, s ez mind súlyosabban fenyegeti törekvéseink kimenetelét. Nem lehet a kommunista mozgalom céljait az aggok otthonából vagy betegágyából irányítani és megvalósítani! A párton belül és mellett működő zsenge kommunista ifjúsági mozgalmat felnőttként kell kezelni, feladatokkal megbízni, színvonalas ideológiai-politikai képzését biztosítani és sorait minduntalan növelni - az idősek gazdag tapasztalatainak igénybevételével. A közelmúlt választási kampányának tanulságai, nehézségei felértékelték a felénk hajló fiatalok összegyűjtésének elengedhetetlenségét. Ezért e téren is aktív, offenzív politikát kell folytatnunk.
Hegedűs Sándor

„KEGYETLEN IDŐKET” ÉLTÜNK?

A rendszerváltás óta eltelt években szinte divattá vált az előző politikai rendszer pocskondiázása, emberellenessé degradálása. Különféle politikai sarzsiknak, gazdasági előnyöknek lehet birtokosává válni a hatalomba avanzsáltak osztogatása folytán. S persze ezzel együtt a cinkossá válásnak, a szekértolásnak is szerepe volt az efféle kegyosztó előnyszerzésben.
Utóbb a szocializmus „árnyoldalait” taglaló „tudományos” értekezés olvasása közben olyan különös szövegelés tűnt szembe, mely alig fölülmúlható megnyilvánulása a demagógiának. A szerző felhánytorgatja, hogy az anno funkcionált szocializmusban az indokoltnál nagyobb kényelemben éltünk. Megvolt a biztos munkahelyünk, s ha kirívó vétségeket nem követtünk el a munkahelyen a munka rovására, ülhettünk az íróasztalunknál, dolgozhattunk a bányában, ügyködhettünk a munkapad mellett, akár nyugdíjas korunkig. Sőt a szorgalmasan végzett munkánkért alkalmasint még kitüntetést is kaphattunk. Namármost nem csoda, ha a „túladagolt” biztonság és kényelem birtokában elvesztettük önálló gondolkodásra való képességünket, s ezzel voltaképp önbecsülésünket veszítettük el.
Ugye borzasztó, micsoda „kegyetlen időket” kellett megélnünk?! Az „átkos” politikai rendszerben nem átallották minden munkaképes, dolgozni akaró embernek képzettsége, felkészültsége függvényében munkát biztosítani, mégpedig a nyugdíjas életkor eléréséig: sőt ha dolgozni szándékozott, utána is. Most pedig a temérdek vesztes – köztük sok százezer munkaképes korú dolgozni akaró ember, akik közül bő félmilliónyian külföldre mentek munkát vállalni, ezért nem talál idehaza megélhetést biztosító munkát, mert az „elveszített önbecsülése” keresgélésével van elfoglalva. Ez az irdatlan munkástömeg - más milliókkal együtt - úgy tűnik, elkövette az urak szemében „főbenjáró bűnt”, hogy megszokta a kényelmes, békés életet. S a bizonyosságot, hogy aki ma dolgozik, nyugodt lehet, holnap is lesz munkája. Amikor pedig letelik a munkásélet, megkapja a viszonylag szerény, de biztos és a megélhetéshez szükséges és elegendő nyugdíjat. Megszokta, hogy a lakásrezsit, a gyógyuláshoz szükséges kellékeket, a színházjegyet, az utazást, az üdülést, a taníttatást meg tudja fizetni. Nem tapasztalta, hogy környezetében milliárdosok vannak luxuspalotákban, de azt sem, hogy százezrek lennének hajlék és jövedelem nélkül. A lakás elhagyására pedig csak a rosszhiszemű, tehát jogellenes lakáshasználókat (önkényes lakásfoglalókat) kötelezték, az eredeti helyzet visszaállításaként.
Egyéb esetben nem történt kilakoltatás. A rendszerváltás óta funkcionált „botcsinálta” országlakóink, akik az állami vagyont kiárusították, elhappolták, vagy a „csókosaiknak” juttatták, a tőkésjogok garantálását, a különféle multik gyarapodási lehetőségeinek előmozdítását tekintették legfőbb teendőiknek.
Eközben az ország lakosságának tetemes hányada krónikusan elszegényedett, mely folyamat a mostani hatalmi helyzetben megállíthatatlan. Éppen ezért az ország jövője szempontjából hasznos lenne, ha a 2018. évi választásokon arra a többség érdekeit képviselni igyekvő, alternatív programot felmutató, szociális elkötelezettségű pártra és jelöltjeire voksolnának minél többen, mely választási programjában, jövőbe mutató politikát képvisel és hirdet két és fél évtized óta.
Ilyen alapértékeknek egyedül a Munkáspárt a letéteményese.
Dr. Südi Bertalan

Südi Bertalan: Különös lények vagyunk

Mi magyarok különös lények vagyunk,
Hagyjuk, hogy szolgaként bánjanak velünk:
Mélyszegénnyé tettek szédelgő ,,urak”,
S mi jószerével mukkanni sem merünk.

Nehezen látjuk be: sorsunk úgy lesz jobb,
Ha nem tűrjük nyakunkon a heréket,
S közös ereivel túladunk azokon,
Akik úgy gazdagodtak, hogy henyéltek.

Akarjunk együtt boldogulni végre,
Összefogva kárvallott társainkkal:
Menesszük örökre a sarcolókat,
Akarattal, s nem jámbor óhajokkal.

Ebrudaljuk ki őket e hazából
Oda, ahol nem árthatnak már nekünk:
De cselekedjük előbb bátran mindazt,
Amit ármánykodva megtettek velünk:

Majszoltassunk velük akként kenyeret,
Hogy közmunkákból fizetik az árát:
Hadd tudják meg, milyen szabadság az,
Melynek ínséggel viselik a kárát.

SZÁRSZÓ 2015

Az ATV sugározta három napon át a szárszói rendezvényen történteket, a konzervatív keresztények, a liberálisok az álbaloldaliak képviselői mellett voltak pártonkívüliek is. A résztvevők egy kérdésben úgy tűnt, hogy azonos képen ítélik meg a kormány és a Fidesz tevékenységét. Természetesen voltak ötleteik is a megoldásra. Többen felvetették az úgynevezett alapjövedelmet, és erre különböző válaszokat adtak. Az elemzők forráshiánnyal érveltek.
Szerintem a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése, a tőkejövedelem adóztatása, a vagyonadó bevezetése erre fedezetet adna, mert az több száz milliárd forint bevételt jelentene. Hallgattam a hozzászólásukat, és az a véleményem alakult ki, hogy a lényegről nem esett szó. Nem mondta ki senki, hogy a rendszerrel van a baj, mert igazságtalan az elosztás.
Mit értek én az elosztás alatt?
Az egyéneknek, a társadalmi csoportoknak, illetve az osztályoknak a megtermelt javakból való részesedés arányát. Ez alapvetően a termelési eszközök tulajdonformájától függ. A magántulajdonon alapuló társadalomban az uralkodó osztály a társadalmi összjövedelemből nagyobb arányban részesedik. Alapvető formája a profit és a magas fizetés, illetve a jövedelem. Ezt a kapitalista körülmények között nem lehet feloldani. A hatalomhoz ragaszkodók a saját érdekükben bevitték az országot az Európai Unióba, a NATO-ba, hogy a szuronyok árnyékában a saját és a hozzájuk közel állók jólétét biztosítsák.
Megoldás a közösségi társadalom, ahol az elosztás alapja a végzett munka. A parlamenti pártok egyike sem akarja a tulajdonviszonyok alapvető változását.
A Munkáspárt célja az alapvető változás, mert ez a magyar nép érdeke.
Horváth Sándor

Készülődés a választásra

A téma előzményeként hivatkozom az 1989-es plakátrongáló kampányra. Sok párt indult akkor is. Talán mi voltunk a legszegényebbek.
Eleinte mindenki kézzel elérhető magasságra ragasztott, minden lehetséges helyre. Így hamar megkezdődött egymás plakátjainak letépése, rongálása. Itt Pesten az Üllői út–Nagykörút sarkán a mi plakátunkat a saját nagyméretű plakátjaikkal ragasztották le.
A „demokratikus pártok” egymás plakátjait is megrongálták. Majd sorra találkoztunk 4-5 méter magasságban elhelyezett nagyméretű plakátokkal.
Ez adta nekem azt az ötletet, hogy készítsek egy olyan hosszú nyelű plakátragasztó eszközt, amivel pl. a szocialisták két nagy plakátja közé fellehessen ragasztani saját plakátjainkat.
Mindezeket azért mondom el, hogy a következő nagyon fontos választáson, ahol 106 választókerületben kell munkát végezni és plakátokat elhelyezni, viszonylag magasan, hogy ne tudják megrongálni. Azóta elkészítettem az akkorinál jobb plakátragasztó eszközt. Felajánlom mindenkinek, hogy időben jelezzék igényüket és megtanulhassák a kezelését, mert néha szélben is kell dolgozniuk. Az legyen a célunk, hogy ahol a többi pártnak plakátja van, legyen ott a Munkáspárt is.
Dudás György

Részletek Szentpáli Kolos: Migráció című, a Szabadságban megjelent írásából

Hazánkban a kormány nagy hangon bejelentett intézkedéseiről kezd kiderülni, hogy nem fogják megoldani a problémát, sem a magyar nyelvű plakátok, sem a (még el nem készült) vékonyka, ám annál drágább kerítés nem állítja meg a migránsokat.
De nincs ebben semmi meglepő. A polgári kormányok maximum négyéves ciklusokban gondolkodnak, sokkal fontosabb számukra a közvélemény befolyásolása, s hogy a következő választásokon újraválasszák őket, minthogy valóban felszámoljanak egy problémát.
Mi a menekülthullám kiváltó oka? A menekültek főleg azokból az országokból jönnek, amelyben az USA-, EU-tengely imperialista politikájának köszönhetően a káosz, a háború és a kilátástalanság az úr.
Nekünk, ki kell mondanunk, hogy bizonyos felelősség a magyar kapitalizmus a magyar kormányzat is tartozik.

HÍREINK

- Szeptember 3-án Pekingben nagyszabású katonai díszszemlével ünneplik a japánok elleni háborúban kivívott győzelem és egyben a világháború befejezésének 70. évfordulóját.
* * *
- A görög kommunisták folytatják a harcot, miután a választásokon győztes álbaloldali párt, a Sziriza tőrbe csalta a népet, és azóta benyújtotta lemondását Ciprasz miniszterelnök. Előre hozott választásokra fog sor kerülni.
* * *
- Szükségállapotot rendelt el Nicolás Moduro venezuelai elnök a kolumbiai határmenti körzetben, a kábítószercsempészet elleni fellépés jegyében.
* * *
- Szolnokon szeptember 12-én, a Tiszaligetben a szokásos gulyásfesztiválra kerül sor. Ott teszünk, kitelepülünk és ebéddel várjuk vendégeinket.
* * *
- Mezőtúron szintén szeptember 12-én 10 órakor a KUBIKOSOK emlékművénél megemlékezést tart a város Munkáspártja és a Honismereti Dalkör.
* * *

- Az országban így a megyénkben is folytatjuk pártunk népszerűsítésére szervezett akcióinkat, ahol aláírásokat gyűjtünk a szimpatizánsainktól.

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum